Santa Jog 2015

Santa Jog 2015 starting line

Santas gathered at the starting line of the 2015 Santa Jog event